Home Напредък
По-голямата част от проекта вече е минало и много голяма част от заложеното е вече изпълнено – проследете основните ни постижения в настоящата страница:
Вижте линковете към документи и видео!

 

Оценка на отношението на хората
Опазване на едрите хищници изисква компромис между нуждите на дивата природа и човешката дейност. Затова в проект LIFE EX-TRA специално внимание е посветено на опита да се постигне диалог между управляващите органи и местните общности. Използвайки социалните методи на науката, ние сме идентифицирали най-неотложните проблеми и основните заинтересовани страни във всяка страна.

Ако Италия основният проблем в защитените територии изглежда е чувството на местните общности, че "не са подкрепени" от властите, то в Румъния основния наличен  проблем е за необходимостта от конкретна система за компенсация на щети. В България най-много работа е фокусирана върху смекчаване на извънредна ситуация с местните общности, поради мечки, които са атакували хората и домашни животни. В Гърция основният проблем се отнася до мита сред животновъди и ловци за пускане в природата на диви животни (например, че Неправителствени организации отглеждат и освобождават в дивата природа мечки и вълци).

Въз основа на резултатите от този анализ са направени 95 индивидуални или групови срещи с различни типове групи по интереси, в съответствие с най-често срещаните проблеми - местните общности, представители на местните власти, животновъди, ловци, представители на застрахователни институти и др.

Във всички страни по проекта има общо признание от заинтересованите страни, че този процес, стартирал от местните власти и неправителствени организации, който е в ход не е "еднократна" инициатива. Това създаде цялостно подобряване на отношенията между заинтересованите страни и местните власти, както и положителен ефект за опазването на вълка и мечката, които се надяваме да продължат и след края на проекта.

 

 

 

 

 

Оценка на отношението на хората

Оценка на отношението на хората

Мониторинг на мечката и вълка

Мониторинга на популациите на мечка и вълк протичаха по време на цялата продължителност на проекта. Основните използвани техники са търсене на следи в снега, имитиране на вълчи вой, събиране на екскременти и космени проби за ДНК анализ и използването на фото-капани. Подробни резултати по отношение на разпространението и числеността на хищниците в проектните територии вече са достъпни на сайта на проекта.

 

 

 

 

 

 

Мониторинг на мечката и вълка

Мониторинг на мечката и вълка

Мониторинг и управление на копитните

Наличието на жизнена популация от копитни е важно за опазване на хищниците, тъй като различните изследвания показват, че когато дива плячка е била възстановена нападенията от вълк на домашни животни са намаляли. Ето защо по време на първата година на проекта е направена оценка на плътността на копитните в Италия и в Румъния. Въз основа на тези резултати са планирани управленските действия. В Италия, популацията на копитните в НП Гран Сасо и в НП Монти Сибилини е била допълнена с 54 благородни елена. От тях 20 са били с GPS радио-нашийници и са били следени дистанционно. В същите райони са инсталирани визуални репеленти за копитни животни на 58 км пътища за предотвратяване на сблъсък на животните с превозни средства.

В Румъния опазването на копитния дивеч е подкрепено чрез изграждането на 24 хранилки за изкуствено подхранване и 2 наблюдателни пунктове, както и с организирането на периодични патрули за борба с бракониерството. Бракониерството е един от основните фактори за смъртност на вълка и мечката не само в тази страна.

 

 

Мониторинг и управление на копитните

Мониторинг на щети и обучение на ветеринари

Всички щети, причинени от вълци и мечки на добитъка, овощни градини и земеделски култури, бяха под постоянно наблюдение. Придобитата информация беше съхранявана в подходящи бази данни. Тези данни бяха обвързани с данни за разпространението на хищниците, за да се изгради един модел, който идентифицира критичните зони на конфликти, където трябва да бъдат приложени мерки за намаляване на щетите.

За четирите година на проекта ние организирахме 10 обучителни курса за местни ветеринари и техници за техниките относно оценяване на причините за смъртност на домашните животни, да разпознават фалшифицирани нападения, да решават дали щетите трябва да бъдат компенсирани или не, и на използването на мерки за предотвратяване на щети.

Седем от курсовете бяха проведени в Италия и по един в България, Гърция, и в Румъния. Курсовете са високо оценени. В действителност, броят на желаещите да участват винаги са били по-високи от възможностите, поради което са направени повече курсове отколкото е предвидено.

Тези курсове са били съгласувани и преподавани от ветеринарите на НП Гран Сасо и Монти дела Лага. Работно ръководството за оценка на щети от хищници върху домашни животни също беше отпечатано и преведено на всички езици по проекта.

 

 

Мониторинг и управление на копитните

 

Поощряване използването на мерки за предотвратяване на щети
С цел да се допринесе за ефективното предотвратяване на щети, причинени от вълци и мечки са направени следните интервенции:   

В НП Монти Сибилини са изградени 15 електрически огради за защита на добитъка. В следствие щетите са намалели със 67% след монтажа на оградите. Като следствие от този положителен резултат, както и на положителната оценка от страна на местните животновъди, паркът е решил да съфинансира закупуването на допълнителни 15 електрически огради.

В Румъния бяха раздадени 12 кучета-пазачи на стадата (6 двойки) на земеделските производители. В бъдеще кученца ще бъде раздавани и на други местни овчари.   
В България са били раздадени 90 електрически огради за защита на животни и пчелни кошери. Това има огромен успех сред земеделските стопани и животновъди. Също така, Министерството на околната среда и водите (партньор по проекта) осъзна, че тези мерки са по-евтини, отколкото изплащаното на обезщетение, поради което ​​са закупени допълнителни 90 огради със собствени средства и ги разпространяват в страната.

Освен простото разпределение от мерки за предотвратяване на щети Проектът също така цели да насърчи използването на пастирски кучета независимо от проекта, за да бъде сигурно, че мярката ще се прилага и след края му. Поради тази причина в Италия НП Гран Сасо и Монти дела Лага и НП Монти Сибилини създаде ползотворно сътрудничество с местна асоциация на развъдници на кучета, която интензивно насърчава използването на кучета в по-широк мащаб, обучава овчари в употреба на кучета и как да подберат висококачествени животни. До момента тази мрежа координира обмена на 61 охранителни кучета между овчарите.

В Гърция мрежа от кучета е създадена в сътрудничество с проект ЛАЙФ Пиндос/Гревена (LIFE07NAT/GR/000291). Това се състои в изграждане на център за разплод на кучета, информационни кампании за животновъдите и обмен на 30 кучета между тях.

В Румъния по-задълбочена информационна кампания за овчари относно използването на пастирски кучета беше извършена в сътрудничество с местни асоциации за развъждане на кучета. В бъдеще, установената връзка с асоциациите ще гарантира не само по-лесен достъп на животновъдите до кучета, но също така и много ефективен трансфер на експертен опит в областта на осведомеността и обучението.

През май 2012 г. бе организиран семинар в Гърция, за да се обсъдят всички възможности за използването на кучетата за охрана на добитъка като мярка за предотвратяване на щети. Това даде възможност да се съберат заедно техници, участващи в работата с кучета в COEX и EX-TRA проекти и да обменят информация за натрупания опит и извлечените поуки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощряване използването на мерки за предотвратяване на щети.
Поощряване използването на мерки за предотвратяване на щети.
Поощряване използването на мерки за предотвратяване на щети.
Спешен екип за мечката (BET)
Във всички страни по проекта Спешни екипи за мечката (Bear Emergency Teams -BET) са създадени, с цел да бъдат ефективно управлявани случаите, в които мечките влизат в конфликтни ситуации с човешката дейност. След началните етапи на обучение, всяка страна е разработила свой протокол, който сега е в основата на всички интервенции.

Всеки екип е готов да се намеси в най-кратки срокове в случай на нужда. Екипът е оборудван с пушки с халосни патрони (шумни експлозиви) и гумени куршуми, и има капани за улавяне на живи мечки и пушка за упояване.

В Италия в националните паркове, където се осъществява проект, няма стабилни популации на мечка, следователно BET е създаден с превантивна цел, за да имат адекватни инструменти и познания в случай на конфликти, свързани с мечки, които може да се появявят в района.

До сега е имало 34 интервенции в Румъния, 30 интервенции в Гърция и 52 в България. Всички те са били случаи в които резултата щеше да е смъртта на мечката или защото е хваната в незаконен капан, заложен от бракониери или поради преследване от хората. Следователно, проектът е имал голямо значение по отношение на запазените мечки.

Тези екипи сега продължават дейността си със собствени средства и следователно представляват изключително важни инструменти за защита на мечките.

 

 

 

 

Спешен екип за мечката (БЕТ-ове)

Въвличане на обществеността

Проектът бе придружен от обществената осведоменост и разпространение на информация. Произвели сме брошури, плакати и информационни компакт-дискове за вълци, мечки, пастирски кучета и електрически огради. Те са разпределени в училищата, в обществените сгради, на панаири и пазари, срещи със заинтересованите страни и по време на лични срещи. Всички материали са достъпни в електронен формат на уеб сайта на проекта.

Дейностите по проекта са представени на повече от 20 публични срещи и панаири, които са били посетени от няколко хиляди души. Резултатите от проекта са представени в различни научни симпозиуми в рамките на четирите странати по проекта.

Заключителната конференция на LIFE EX-TRA се проведе в Национален парк Гран Сасо в Италия (10-12 октомври 2012 г.). Тя бе фокусирана върху обмена на най-добри практики в управление на дейностите по проекта. На конференцията присъстваха над 100 души от 16 страни, и това направи възможно интензивния обмен на опит от много райони на света.

Международният характер на проекта позволи интензивен обмен на опит между партньорите по проекта. Деветнадесет пътувания са организирани между различните страни по проекта, по време на които членовете на екипите имаха възможност да научат как могат да бъдат решени конкретни проблеми, свързани с опазването на хищниците.

 

Тук може да намерите откъс от [снимки от дейностите по проекта].