Home Програмата LIFE

LIFE

През 1992 г, след приемането на двете важни директиви (79/209/ EEC – Директива за Птиците и 92/43/EEC – Директива за местообитанията) се създаде нов финансов инструмент, наречен LIFE, според ЕУ Регламент 1973. Целта е да се подпомогне прилагането и развитието на политиката за околната среда и природозащитното законодателство в общността на територията на Европа. Това е единствения канал за подпомагане от общноста изключително насочен към опазването на околната среда, чрез който около хиляда проекта са били разработени в три различни програми: LIFE I от 1992 до 1995, LIFE II от 1995 до 2000 и LIFE III от 2000 до 2006.
Новата програма LIFE+ е публикувана през юни 2007 с бюджет 2 143 милиона евро, за периода 1 януари 2007 г. до 31 декември 2113 година.

Програмата е разделена на следните клонове:

  • LIFE Природа и Биоразнообразие: допринася за прилагането на политиката на общността и нейното законодателство , по специално двете директиви 79/409/EEC и 92/43/EEC, и да подпомогне по нататъшното развитие на мрежата НАТУРА 2000.
  • LIFE Информация и Комуникация: този клон финансира проекти които разпространяват информация за околната среда, като промени в климата и опазване на природата. Тази линия на дейности от LIFE+ може да подпомага и превенцията на горски пожари чрез повишаване на съзнанието и обучителни кампании.
  • LIFE Политика на околната среда и управление: подпомага технологични проекти , които предлагат значителни ползи за опазване на околната среда, като например процеси увеличаващи ефикасноста на производства. Тази част от лайф също подпомага проекти подобряващи прилагането на европейското законодателство, което създава базата от познание за околната среда, и която развива информационни източници за околната среда чрез мониторинг (включително горски мониторинг).

LINK: http://ec.europa.eu/environment/life/

 

НАТУРА 2000

Мрежата Натура 2000 е основния инструмент на Европейския съюз за запазване на биологичното разнообразие. Тя е екологична мрежа разработена за цялата територия на европейския съюз, прилагайки директива 92/43/EEC - за местообитанията за да гарантира дългосрочно опазване на природните местообитания и /или застрашени и видове от дивата флора и фауна на територията на общността.

LINK: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm