Home Партньори

 

Национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага, Италия (http://www.gransassolagapark.it)

Национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага развива дейности, които целят да гарантират и спомагат природозащитата и поддържането на природното, социално и културно наследство на района. Тези дейности се провеждат чрез постоянно взаимодействие с местната общност, за превръщане на природозащитата в обща и споделена цел. Основните дейности на парка са управлението и опазването на животинското и растително наследство, поощряване на научното изследване в сътрудничество с научно-изследователски институти, развитие на дейности за устойчиво екологично развитие. В областта на природозащитата, паркът провежда стратегически проекти за реинтродукция, мониторинг и защита на едри бозайници.
На основата на опит събран като партньор при предишни ЛАЙФ проекти (COEX-LIFE04NAT/IT/000144), национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага спомогна създаването на настоящия проект, чрез разпространяване на опита от добри практики на вече съществуващи дейности. Паркът действа като координиращ бенефициент на проекта и следователно е отговорен за общото положително развитие на дейностите във всички въвлечени страни.

Национален парк Монти Сибилини, Италия (http://www.sibillini.net)

Национален парк Монти Сибилини е основан през 1993 г. с цел да гарантира опазването и поддържането на природното, историческото и културното наследство на територията си, докато подпомага устойчивото развитие на населението, което живее в парка. Негови преки цели са:
 •   защита и поддържане на природното наследство, както и на териториалната и екологичната цялост на района;
 •   опазване на зони, обект на деградация и на системи от природна ценност;
 •   опазване и поддържане на историческо, културно и артистично наследство;
 •   прилагане на практики за устойчиво развитие, чрез подкрепа и реорганизиране на традиционни икономически дейности, особено животновъдство, традиционно горско стопанство и ръчни занаяти. Допълнително се цели подпомагането на други дейности, като туризъм по начини съвместими с другите цели на парка. - подпомагане на научни и образователни дейности (presa direttamente dal progetto)
Национален парк Монти Сибилини е асоцииран бенефициент, който допринася със собствено съ-финансиране на дейности по проекта. Директното съседство с национален парк Гран Сасо и Монти дела Лага спомага за здравото сътрудничество на тези две организации при провеждането на множество дейности. На своята територия, национален парк Монти Сибилини работи в сътрудничество със Държавната горска администрация, с местни специалисти и с други публични организации.

Национален парк Апенино тоско-емилиано, Италия (http://www.parcoappennino.it)

Национален парк Апенино тоско-емилиано е публична организация, която управлява територия от 23 800 ха от веригата на Апенините, между районите на Тускани и Емилия-Романя. Паркът включва 16 Натура 2000 места. Парковите дейности целят опазване и поддържане на природното наследство, опазване и възстановяване на хидробиологичния баланс и поддържане на социо-икономически потенциал на района.
Национален парк Апенино тоско-емилиано е асоцииран бенифициент на проекта. Той е директно отговорен за предварителна оценка на щетите, нанесени от вълци и за развитието на план на действие, целящ преодоляването на конфликтите между вълците и животновъдството.

 

Факултет по горски култури и горско стопанство – Брашов, Румъния (http://www.unitbv.ro)

Факултетът по горски култури и горско стопанство на Трансилванския университет в Брашов е публична институция, която провежда дейности свързани с образованието, науката, техническата помощ и управлението на природните ресурси. Катедрата по стопанисване на дивеча в този факултет управлява 3 горски административни структури и теренни съоръжения в тях, като наблюдателни станции, места за подхранване, ловна инфраструктура, както и участва в съответни проекти като:
 •   бенефициент за изработване на Румънска стратегия за управление на дивеча, възложено от Министерството на Земеделието и развитие на селските райони, 2005-2006 г.;
 •   бенефициент за оценка на популациите на едрите хищници на Румъния, възложено от Министерството на Земеделието и развитие на селските райони, от 2005 г. до днес;
 •   бенефициент за оценка на местообитанията на кафявата мечка в Румъния, възложено от Националната Горска Администрация, от 2005 г. до днес
Факултетът по горски култури и горско стопанство на Трансилванския университет в Брашов е асоцииран бенефициент от Румъния, участващ ката академична институция и същевременно като институция администрираща горски структури.

 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България (http://balkani.org)

Сдружение за дива природа Балкани е неправителствена организация създадена през 1989 с цел обединяване на усилията на природозащитниците в опазването, проучването и възстановяването на природните екосистеми, застрашените видове и тяхното генетично разнообразие в България. Основни цели и сфери на дейности на тази организация са:
 •   проучване и опазване на видове и техните местообитания
 •   подобряване и публичен контрол върху прилагането на природозащитното законодателство
 •   повишаване на природозащитното съзнание на широката общественост за екологичните проблеми, както и екологично образование
Основните проекти и кампании засягащи настоящия проект са тези за опазването на едрите хищници (вълкът, мечката и риса) у нас и на Балканския полуостров. Сдружение за дива природа Балкани е неправителствена организация, която активно участва в опазването на едрите хищници. То е координатор и автор на План за действие за мечката в България. Чрез тясното си сътрудничество с Министерството на околната среда и водите и други правителствени структури, тази организация е въвлечена във всички дейности по мониторинг и управление свързани с едрите хищници.

Министерството на околната среда и водите, България (МОСВ) (http://www.moew.government.bg)

Министерството на околната среда и водите е правителствена структура, отговорна за прилагането на националната политика по опазване на природата и биоразнообразието.
МОСВ е структура, създадена като администрация за подпомага Министъра на околната среда и водите при прилагането на неговата законова власт. То е отговорно за управлението и опазването на защитените видове според Закона за Биологичното Разнообразие и Закона за Защитените Територии. Министерството на околната среда организира дейностите по Оперативна Програма „Околна Среда” и определя комисията за наблюдение на Оперативна Програма „Околна Среда” 2007-2013 г.

Неправителствена организация КАЛИСТО, Гърция (http://www.callisto.gr)

„КАЛИСТО – дружество за опазване на дивата природа и животните” е екологична неправителствена организация с идеална цел, която е основана в Солун, Гърция през 2004 г.
Основните дейности на КАЛИСТО включват:
 •   опазване на биоразнообразието и зони с висока природна и естетическа ценност, с акцент на планинските екосистеми и горите на Гърция, на Балканите и съседните страни;
 •   проучване, опазване и управление на диви видове, особено едри хищници (мечка, вълк, рис, чакал), които обитават тези райони;
 •   изготвяне и провеждане на проекти за защита и управление на диви видове и естествената им среда;
 •   информиране, повишаване на природозащитното съзнание и поощряване на населението за упражняване на контрол върху вземането на решения относно въпроси свързани с околната среда;
 •   създаване на програми за екологично образование и обучение;
 •   създаване на движение на доброволци, които да извършват природозащитни дейности;
 •   подпомагане при установяване и действие на защитени територии и екологични мрежи, с цел опазване на биоразнообразието, природното и културното наследство;
 •   провеждане на научни изследвания и тяхното приложение;
 •   изграждане на национално, транс-балканско и международно сътрудничество за следване на природозащитните цели;
Роля на КАЛИСТО в настоящия проект
КАЛИСТО е асоцииран бенефициент за Гърция, който е отговорен за прилагането на дейностите по проекта ЛАЙФ EX-TRA в районите посочени за Гърция.