Home Εταίροι

 

Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso e Monti della Laga, Ιταλία (http://www.gransassolagapark.it)

Το Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso e Monti della Laga αναπτύσσει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στο να εγγυηθούν και να προωθήσουν τη διατήρηση της φυσικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται σε μόνιμη διάδραση με τις τοπικές κοινωνίες, με σκοπό να καταστίσουν τη διατήρηση όλων των παραπάνω, κοινό σκοπό. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πάρκου αφορούν στη διαχείριση και ασφαλή φύλαξη της ζωικής και φυτικής κληρονομιάς, στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική αειφόρο βελτίωση. Στο πεδίο της διατήρησης, το Πάρκο αναπτύσσει στρατηγικές για επανεισαγωγή, παρακολούθηση και προστασία των μεγάλων θηλαστικών.
Στη βάση των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος LIFE (COEX-LIFE04NAT/IT/000144), στο οποίο το Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso e Monti della Laga συμμετείχε ως εταίρος, προώθησε την ανάπτυξη του παρόντος προγράμματος με σκοπό να διαχυθούν οι εμπειρίες και καλές πρακτικές οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκείνου του προγράμματος LIFE. Το Πάρκο δρα σας συντονιστής εταίρος του προγράμματος και άρα είναι υπεύθυνο για την συνολικά θετική εξέλιξη του προγράμματος σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Εθνικό Πάρκο Monti Sibillini, Ιταλία (http://www.sibillini.net)

Το Εθνικό Πάρκο Monti Sibillini ιδρύθηκε ως δημόσια αρχή το 1993, με σκοπό να εγγυηθεί τη διατήρηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ενώ παράλληλα προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των πληθυσμών που ζουν στο πάρκο. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του είναι:

 •   η προστασία της φυσικής κληρονομιάς καθώς επίσης και η τοπική περιβαλλοντική ακεραιότητα.
 •   Η διατήρηση των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας που κινδυνεύουν με υποβάθμιση
 •   Η διατήρηση και αξιοποίηση της ιστορικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς
 •   Η υλοποίηση του μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και η επαναδιοργάνωση των παραδοσιακών μορφών οικονομίας, ιδιαίτερα η ανάπτυξη ζώων φάρμας, η παραδοσιακή δασοκομία και οι χειροτεχνίες. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός σε συμβατότητα με τους υπόλοιπους σκοπούς του πάρκου.

Το Πάρκο Monti Sibillini συμβάλλει με δική του χρηματοδότηση στην ανάπτυξη των δράσεων του προγράμματος. Η άμεση γειτνίαση του Εθνικού Πάρκου του Gran Sasso e Monti della Laga εξηγεί την συνεργασία αυτών των δύο μερών στην ανάπτυξη πολλών δράσεων. Στην περιοχή του, το Πάρκο εργάζεται σε συνεργασία με την κρατική δασική διοίκηση και ειδικότερα με επαγγελματίες και άλλους δημόσιους φορείς.

Εθνικό Πάρκο Appennino tosco-emiliano, Ιταλία (http://www.parcoappennino.it)

Το Εθνικό Πάρκο Appennino tosco-emiliano είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος διαχειρίζεται μια περιοχή 23.800 εκταρίων στα Απέννινα μεταξύ Τοσκάνης και Εμίλια Ρομάνα. Το Πάρκο συμπεριλαμβάνει 16 περιοχές Natura 2000.

Το Εθνικό Πάρκο Appennino tosco-emiliano είναι εταίρος του προγράμματος και ο ρόλος του είναι η άμεση ευθύνη της πρωταρχικής εκτίμησης των ζημιών που προκαλούνται από λύκους καθώς και η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σύγκρουσης μεταξύ λύκων και παραγωγικών δραστηριοτήτων

 

Σχολή Δασολογίας και Δασοπονίας- Brasov, Ρουμανία (http://www.unitbv.ro)

Η Σχολή Δασολογίας και Δασοπονίας από το Πανεπιστήμιο της Transilvania του Brasov είναι ένας δημόσιος οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δράσεις οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική βοήθεια και διαχείριση φυσικών πόρων. Το τμήμα της άγριας ζωής μέσα στη σχολή διαχειρίζεται 3 μονάδες θήρας και διοικεί εγκαταστάσεις πεδίου όπως κυνηγετικά καταλύματα, σταθμούς τροφοληψίας άγριων ζώων καθώς και άλλες κυνηγετικές εγκαταστάσεις. Επίσης, η σχολή συμμετέχει και σε άλλα σχετικά προγράμματα όπως:

Επεξεργασία της Διαχειριστικής Στρατηγικής της Ρουμάνικης Θήρας- δικαιούχος: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Εκτίμηση του Πληθυσμού των Μεγάλων Σαρκοφάγων στη Ρουμανία-δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, 2005- σήμερα.
Ανάλυση του ενδιαιτήματος της Καφέ Αρκούδας στις συνθήκες που επικρατούν στη Ρουμανία- δικαιούχος: Εθνική Δασική Διαχείριση, 2005-σήμερα.

Η Σχολή Δασολογίας Δασοπονίας από το Πανεπιστήμιο της Transilvania του Brasov είναι συνεργαζόμενος εταίρος από τη Ρουμανία, η οποία δρα ως ακαδημαϊκός φορέας και παράλληλα ως διαχειριστής μονάδων θήρας.

 

Balkani Wildlife Society, Βουλγαρία (http://balkani.org)

H BALKANI Wildlife Society είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπική, η οποία ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να ενώσει τις προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων, των ειδών που κινδυνεύουν και της γενετικής τους διαφοροποίησης στη Βουλγαρία. Στόχοι και πεδία δραστηριοτήτων:
 •   Έρευνα και διατήρηση των ειδών και οικοσυστημάτων
 •   Βελτίωση και δημόσιος έλεγχος στην υλοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης.
 •   Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οικολογικά προβλήματα και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 •   Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων: λύκος, αρκούδα και λύγκας στη Βουλγαρία και στην Βαλκανική Χερσόνησσο.
Η BALKANI Wildlife Society είναι μία ΜΚΟ ενεργή στη διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων. Η BWS είναι ο συντονιστής συγγραφέας του Σχεδίου Διαχείρισης για την Καφέ Αρκούδα στη Βουλγαρία. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο και άλλες κυβερνητικές δομές, συμμετέχουν σε ζητήματα παρακολούθησης και διαχείρισης τα οποία σχετίζονται με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στη Βουλγαρία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, Βουλγαρία (http://www.moew.government.bg)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων είναι μια κυβερνητική δομή, υπεύθυνη για την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής, για τη διατήρηση της φύσης και τη βιοποικιλότητα.

Η MOEW αποτελεί τη δομή εκείνη η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων ώστε να εφαρμόσει τη νομική του ισχύ. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών σύμφωνα με τις Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και για τις Προστατευόμενες Περιοχές όπως αυτές περιγράφονται στις Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών.

Η MOEW οργανώνει τις δράσεις των διαχειριστικών δομών για το Πρόγραμμα Λειτουργίας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και καθορίζει τους παρατηρητές της επιτροπής του Προγράμματος Λειτουργίας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2007-2013.


ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Ελλάδα (http://www.callisto.gr)

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι μία περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), η οποία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2004.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της οργάνωσης είναι οι παρακάτω:
 •   Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των περιοχών υψηλής αισθητικής αξίας, με έμφαση στα ορεινά οικοσυστήματα και δάση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων γειτονικών περιοχών
 •   Μελέτη, διατήρηση και διαχείριση των ειδών της άγριας ζωής και συγκεκριμένα των μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα, λύκος, λύγκας και τσακάλι) τα οποία ζουν στις παραπάνω περιοχές
 •   Επεξεργασία και υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών. Άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 •   Ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σεμιναρίων κατάρτισης
 •   Ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων
 •   Υποστήριξη για τη θεσμοθέτηση και διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και Οικολογικών Δικτύων με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 •   Ανάπτυξη και υλοποίηση επιστημονικών ερευνών.
 •   Ανάπτυξη εθνικών, διαβαλκανικών και διεθνών συνεργασιών για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων

Ο ρόλος της Καλλιστώς στο Πρόγραμμα

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι ο εταίρος της ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα, έχοντας τη συνολική επίβλεψη για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος LIFE EX-TRA στην ελληνική περιοχή δράσης.