Home Цели
Опазването на мечките и вълците отбеляза значителен напредък през последните 30 години, факт който се подкрепя и от увеличаването на популацията им в Европа като цяло. Въпреки това, в някой райони популациите на едри хищници са далече от „спасени” от директно преследване, и страдат от вторични ефекти на усилващият се антропогенен натиск: намаляването на подходящите местообитания, загуба на естествени източници на храна, болести и др. Тези проблеми, в комбинация с много други фактори могат да доведат до силно заплашена от изчезване популация дори и в страни като Румъния, където все още живеят хиляди мечки и вълци.
Затова навсякъде се прилагат специфични усилия с цел да се намали до минимум основните заплахи за оцеляванет она тези видове.
Един от „крайъгълните камъни” на дългосрочното опазване на мечките и вълците е все още конфликта с интересите на местното население. Въпреки че този проблем е разграничен преди десетилетия, оптимален механизъм за решаването му все още не съществува – вълците ие мечките все още представляват заплаха за човешките дейности (и понякога за хората), и хората все още имат негативно отношение към тези видове. В тази връзка целта на проект LIFE EX-TRA  бе да подобри познанието на заинтересованите в опазването на мечките и вълците относно дейности за изпълнението на тази задача и за оценка на възможните проблеми за постигането й: биологични и екологични аспекти, взаимодействието с други видове, управление на конфликтни ситуации и въвличане на заинтересованите страни.
Специфични задачи са:
  •   Предаване на най-добрият опит и да се окуражи обмена на опит между директни и индиректни партньори по проекта
  •   Засилване на участието на заинтересованите страни в определяне и изпълнение на различни фази от управлението на едрите хищници
  •   Да се предаде опит на заинтересованите страни за начините по които може да се управляват конфликтни ситуации с едри хищници
  •   Да засили правилното използване на мерки за превенция на щети
  •   Да развие знанието и базата за мониторинг на конфликти между хищници и човешки дейности
  •   Да добие необходимото знание за управлението на конфликти предизвикани от хабитуирани мечки и да разработи Екип за Бързо реагиране при проблемни ситуации
  •   Да приложи действия за опазване на популацията на копитните (благороден елен и сърна) с цел да се увеличи естествената плячка за вълчите популации
Credits: Annette Mertens

 

Credits: Callisto

 

Credits: Umberto Di Nicola - PNGSL Archive

 

Credits: Alexandar Dutsov

 

Credits: Annette Mertens