Home Дейности България
В рамките на този проект бяха планирани няколко дейности:
 • Регулярни технически срещи на националните координатори на сътрудничещите си организации (персонал на националните паркове и експерти от Сдружение Балкани) и асоциираните бенефициенти.
 • Обучение на персонала по проекта и местни ключови фигури, провеждано в работни райони на предишни Лайф проекти, посветени на съвместното съществуване и преодоляване на конфликтите между едрите хищници и хората. По време на това обучение българските участници ще натрупват опит от успешните практики и от проблемите и тяхното преодоляване.
 • Анализ на ключовите фигури и заинтересовани лица при конфликтите едри хищници-човек в България. Този анализ ще включва установяване на най-важните местни групи засегнати от конфликта с мечката, тяхната роля в общността, тяхното отношение, традиционно знание, нужди и вярвания. Анализът беше проведен от персонала по проекта с помощта на консултант специализиран в такъв род изследвания.
 • Предварителна оценка на щетите от мечка. Тя ще бъде извършвана на основата на предварително изготвени въпросници и официални протоколи за регистрирани щети.
 • Създаване на база данни за мечката. В два моделни района (Централен Балкан и Родопите – около Смолян) беше извършено събиране и анализиране на ДНК проби по метода улавяне-маркиране - повторно улавяне. Беше извършено и пилотно проучване чрез наблюдение от ловци и доброволци плюс служители на МОСВ и СД-БАЛКАНИ на следи по сняг през ноември-декември. Резултатите от това проучване бяха сравнени с резултатите от генетичния анализ. Допълнително, 8 мечки бяха уловени, за да им бъде поставен специален GPS нашийник, чрез който бяха проследявани. На специални места с примамки и по използвани пътеки бяха поставени 32 фотокапана, с които се регистрира използването на територията, предпочитаемостта към определена примамка с цел улесняване на улавянето за поставяне на нашийник и др.
 • Създаде се ГИС бази данни. Географски локации на щети причинени от мечката у нас бяха анализирани чрез ГИС методи за изясняване на пространствените аспекти на действителната ситуация със щетите. Бяха установени зони с повторяеми и тежки щети и тяхната връзка с екологичните променливи на околната среда, за да се установят и характеризират зоните с повишен риск.
Конкретни природозащитни дейности:
 • Обучение на екипи в целевите зони чрез посещение на райони на други подобни проекти за обмен на опит и добри практики при процедурите по преодоляване на конфликтите и за обучение в теренни техники при оценка на щети. Обучение за създаване на устойчиви връзки и обмен на информация с ключови фигури и заинтересовани лица от засегнатите от конфликти райони.
 • Въвличане в процеса на заинтересовани лица и консултации със заинтересовани групи, за вземане в предвид тяхното мнение по специфични въпроси, които възникват при конфликта мечка-човек
 • Раздаване безвъзмездно на електрически огради тип „електропастир”. Тези електрически огради ще бяха разпределени в конфликтните райони според тежестта на щетите след провеждане на анализите. Персоналът по проекта посещаваше редовно собствениците на домашни животни на които са предоставени тези огради, за да събират информация за всички последвали събития (нападения, условия на нападенията, успех/неуспех на оградите и др.) Тези данни ще бъдат сравнявани с данни за щети без поставени електрически огради и такива с огради в други райони.
 • Създаване на дългосрочен план за действие за мониторинг на щетите. В България такъв план е включен като изискване на Плана за действие за мечката и на Националната система за мониторинг, която местните власти са задължени да спазват. Той е  включен и в момента разработвания План за действие за вълка. В момента се разработва и нова наредба, която ще обвързва заплатените компенсации с мониторинг на щетите и взетите мерки за предпазване от щети.
 • Създаване на Екип за спешни случаи за мечката. Бяха създадени три такива екипа. Те бяха обучени да оценяват всички ситуации свързани с мечките – упояване и освобождаване на уловени с примки от бракониери мечки, оценка на щети от мечки, прогонване или улавяне на проблемни мечки и др.
 • Повишаване на общественото съзнание на хората относно едрите хищници. Разпространяване на резултатите от този проект, чрез публични образователни и информационни кампании, кампании относно оптималните техники за управление на вида, включително и на щетите, информационни панели и уеб страница с дискусионен форум в интернет.
Credits: Alexandar Dutsov

 

Credits: Konstadin Valchev

 

Credits: Biser Velinov - REI Smolian

 

Credits: Alexandar Dutsov