Home Δράσεις Βουλγαρία
Ένα εύρος δράσεων έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Βουλγαρία:
 •   Τακτικές τεχνικές συναντήσεις των εθνικών συντονιστών των βασικών εμπλεκομένων (προσωπικό των Εθνικών πάρκων και ειδικοί της Balkani Wildlife Society) και άλλων σχετιζόμενων φορέων
 •   Σεμινάρια κατάρτισης για το προσωπικό του προγράμματος και τους άμεσα ενδιαφερόμενους (stakeholders) στις περιοχές εφαρμογής προηγούμενων προγραμμάτων LIFE που ασχολήθηκαν με προβλήματα συνύπαρξης μεγάλων σαρκοφάγων και την επίλυσή τους. Εκεί, οι Βούλγαροι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία από τις επιτυχίες και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν.
 •   Ανάλυση των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholders) στη Βουλγαρία η οποία θα συμπεριλαμβάνει εντοπισμό των κυριότερων τοπικών ομάδων που επηρεάζονται από την αρκούδα- τους ρόλους τους στην κοινότητα και τις στάσεις τους, τις παραδοσιακές γνώσεις τους, τις ανάγκες και τα πιστεύω τους. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του προγράμματος με την υποστήριξη συμβούλου εξειδικευμένου σε τέτοιου τύπου έρευνες.
 •   Θα διεξαχθεί προκαταρκτική αξιολόγηση των ζημιών από αρκούδα συλλέγοντας δεδομένα από το πεδίο μέσω ερωτηματολογίων και επίσημη αξιολόγηση βάση πρωτοκόλλου.
 •   Δημιουργία GPS βάσης δεδομένων για την αρκούδα στις περιοχές μελέτης. Μέθοδοι σύλληψης-επανασύλληψης βασιζόμενες σε δείγματα DNA θα χρησιμοποιηθούν σε δύο περιοχές μοντέλα- στην Κεντρική Βαλκανική και στην περιοχή του Σμόλυαν. Θα διεξαχθεί μια πιλοτική απογραφή βασιζόμενη στην παρατήρηση αρκούδων ή των ιχνών τους στο χιόνι, από κυνηγούς, από το Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Έπειτα, τα αποτελέσματα θα συγκριθούν και θα επαληθευθούν με τα αποτελέσματα των μεθόδων σύλληψης-επανασύλληψης (DNA). Θα παγιδευτούν 10 αρκούδες και θα τους τοποθετηθούν GPS κολάρα. Δώδεκα κάμερες θα τοποθετηθούν κοντά σε περιοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί δολώματα για προσέλκυση, σε περιοχές με τριχοπαγίδες και σε μονοπάτια για να παρακολουθηθεί η χρήση της χωροκράτειάς τους, οι τύποι προσελκυστικής ουσίας (δολώματα) που προτιμάται για την παγίδευση και τη σήμανση με τα κολάρα, κ.ο.κ.
 •   Ανάπτυξη GIS βάσης δεδομένων- θα χαρτογραφηθούν οι γεωγραφικές περιοχές των ζημιών που προκαλούνται από τα σαρκοφάγα, ώστε να υπάρχει μία χωροταξική βάση δεδομένων με τα πραγματικά σημεία. Περιοχές με μεγαλύτερες ζημιές θα εντοπιστούν και θα γίνουν συσχετίσεις με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές της γύρω περιοχής ώστε να χαρακτηριστεί το περιβάλλον στο οποίο σημειώνονται πιο συχνά ζημιές.

Θεμελιώδεις διαχειριστικές δράσεις
 •   Κατάρτιση των γενικών διαχειριστικών φορέων στις περιοχές-στόχους. Θα συμπεριλαμβάνει επίσκεψη στις άλλες περιοχές του προγράμματος για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την εμπειρία αναφορικά με τις διαδικασίες που υιοθετούνται και κατάρτιση για τις τεχνικές πεδίου που αφορούν στην αξιολόγηση ζημιών, καθώς και στις επικοινωνιακές τεχνικές και στις σχέσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (stakeholder).
 •   Διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους (stakeholder) και εμπλοκή τους- θα οργανωθούν εργαστήρια (workshops) με εκπροσώπους από τις ομάδες των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder) ώστε να διασφαλιστεί ότι δίνεται η απαραίτητη σημασία στα ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά για αυτές τις ομάδες.
 •   Δωρεά ηλεκτροφόρων περιφράξεων- θα μοιραστούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης βάσει του μεγέθους ζημιάς που έχει προκληθεί από τις αρκούδες. Το αρμόδιο προσωπικό θα επισκέπτεται τακτικά τους κτηνοτρόφους στους οποίους θα δοθούν ηλεκτριοφόρες περιφράξεις και θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια που θα συστηματοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές που έχουν συμβεί και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν. Τα δεδομένα αυτά θα συγκριθούν με άλλα που θα συλλεχθούν από κτηνοτρόφους μη-κατόχους ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και με κατόχους ηλεκτροφόρων περιφράξεων από άλλες περιοχές.
 •   Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ζημιών- Στη Βουλγαρία ένα τέτοιο σχέδιο δράσης συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης για την αρκούδα και στο Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης Βιοποικιλότητας το οποίο οφείλουν να ακολουθούν όλες οι τοπικές αρχές. Θα συμπεριληφθεί επίσης στο νέο σχέδιο δράσης για το λύκο. Ένα νέο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί ώστε να συσχετίζει τις αποζημιώσεις που δίνονται με την παρακολούθηση των ζημιών και τα μέτρα πρόληψης.
 •   Σύσταση της Ομάδας Άμεσης Δράσης για την Αρκούδα- θα δημιουργηθούν τρεις Ομάδες. Οι Ομάδες θα καταρτιστούν ώστε να αξιολογούν όλες τις καταστάσεις που σχετίζονται με την αρκούδα- νάρκωση και απελευθέρωση αρκούδων που έχουν παγιδευτεί παρανόμως, αξιολόγηση των ζημιών που έχουν προκληθεί από αρκούδες, εκδίωξη ή παγίδευση/σήμανση προβληματικών αρκούδων.
 •   Ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα μεγάλα σαρκοφάγα και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών καμπανιών για τις βέλτιστες διαχειριστικές τεχνικές, ενημερωτικά πάνελ, ιστοσελίδα και συζήτηση μέσω του forum.
Credits: Alexandar Dutsov

 

Credits: Konstadin Valchev

 

Credits: Biser Velinov - Rei Smolian

 

Credits: Alexandar Dutsov