Home Бюлетин 2012

Newsletter 2012

by Grazia Felli, PNGSL

В края на проекта LIFE EX-TRA, националният парк Гран Сасо и Монти дела Лага организира международна заключителна конференция. Целта беше да се осигури на хората, участващи в опазването на околната среда и защитата на природните ресурси, основна информация и "набор от инструменти" от полезни техники за въвличане на заинтересованите страни и местните общности в съвместно управление.

Продължение...

 

by Grazia Felli, PNGSL

Заключителната конференция на проекта LIFE EX-TRA включваше семинар за участие разработен чрез “Технология на отвореното пространство” - Open Space Technology (OST). Процеса беше управляван от посредник (фасилитатор) и в него участваха над сто души активни по различни причини в управлението на природата и идващи от различни страни в света. Подобно на други методологии за участие, OST е в състояние да предизвика процеси на творческо обучение и, за разлика от обичайните срещи за планиране, той създава взаимно чувство за ангажираност на въвлечените хора. Това се основава главно на желанието на участниците за разработване на проекти и инициативи, в които могат да разпознаят собствения си принос.

Продължение...

 

by Grazia Felli, PNGSL

Проектът LIFE EX-TRA се проведе през периода януари 2009 г. и март 2013 г. в три италиански национални паркове (Гран Сасо и Монти дела Лага Национален парк, Национален парк Монти Сибилини и Тоско-Емилиано Апенински Национален парк), както и в различни области в Румъния, България и Гърция. Въз основа на знанията, придобити в предишния проект LIFE "Подобряване на съвместното съществуване на едрите хищници и селското стопанство в Южна Европа" (LIFE04NAT/IT/000144-COEX), на който Националния парк Гран Сасо и Монти дела Лага беше партньор, проектът LIFE EX-TRA предлага възможност за прехвърляне на умения и добри практики, свързани с управлението на едрите хищници в други области.

Продължение...

 

by Grazia Felli, Parzo Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Per la conservazione dei grandi carnivori è necessario trovare un compromesso tra le esigenze delle popolazioni degli animali selvatici e le attività umane. Per questo motivo, nel progetto LIFE EX-TRA è stata posta particolare attenzione al tentativo di sviluppare un dialogo tra le autorità competenti e le comunità locali. In ogni Paese, mediante il ricorso a metodi propri delle scienze sociali sono stati individuati i problemi più urgenti e i principali gruppi d’interesse coinvolti dalla presenza dei grandi carnivori.

Продължение...